Beneficjent: DGI Piotr Łapiński

Tytuł projektu:

Prace B+R nad dwoma systemami alternatywnego zasilania pojazdów samochodowych paliwem LPG w fazie ciekłej

Opis projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach jest budowa dwóch systemów alternatywnego zasilania pojazdów samochodowych paliwem LPG w fazie ciekłej. System DGI LM (instalacja V generacji) oraz System DGI LCC (instalacja VI generacji).

Najważniejszym celem projektu będzie wdrożenie systemu wtrysku LCC i wdrożenie systemu wtrysku LM. Powstałe w wyniku realizacji projektu B+R rezultaty będą wpływać na obraz całej branży motoryzacyjnej, nie tylko Polski, ale i świata. Dzięki temu rozwiązaniu firma DGI zdobędzie pozycję innowatora, lidera na rynku LPG. Efektem tego będzie poprawa płynności finansowej firmy DGI, zbudowanie atrakcyjnej cenowo, wysoko innowacyjnej technologii, która przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, redukcji emisji spalin i efektywnej pracy silnika, a przede wszystkim bezpieczeństwa kierowcy.

Wydatki kwalifikowalne: 919 388,32 zł

Dofinansowanie: 687 173,11 zł