Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 na wykonanie badania laboratoryjnego 15 sztuk pomp wysokiego ciśnienia zgodnie z regulaminem R67 w klasie 0

By 16 kwietnia, 202130 kwietnia, 2021No Comments

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Prace B+R nad innowacyjnymi instalacjami alternatywnego zasilania pojazdów spalinowo elektrycznych paliwem LPG w fazie ciekłej” nr WND-RPPD.01.02.01-20-0127/19 serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie badania laboratoryjnego 15 sztuk pomp wysokiego ciśnienia zgodnie z regulaminem R67 w klasie 0.

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: DGI Piotr Łapiński ul. Gen. Wł. Andersa 38, 15-113 Białystok, mailowo na adres: piotr.lapinski@dgi.pl, bądź osobiście do siedziby firmy w godzinach 8.00 – 16.00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy dostarczyć także oryginał oferty ze wszystkimi załącznikami w formie papierowej.

Termin składania ofert mija z upływem dnia 23.04.2021r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://dgi.pl/category/zapytaniaofertowe/

Załączniki: